Evenemententerrein

Realisatie evenemententerrein

In 2016 heeft SDA Gerkesklooster Stroobos een eigen evenemententerrein gerealiseerd. Wij zijn hier ontzettend trots op en informeren u graag hoe dit tot stand is gekomen. 

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactpagina.

Projectplan evenemententerrein

Projectplan evenemententerrein Gerkesklooster Stroobos

Geschiedenis.
Stichting Dorpsactiviteiten Gerkesklooster Stroobos is op 2 mei 1994 opgericht bij notaris Palstra in Augustinusga. De oprichters waren Johannes Donker en Sijtske Rodenburg-Schuurman.

De eerste bestuursleden waren Chris Brandsma, Hein Kalsbeek, Heleen van Keulen, Geiske Plantinga, Dikkie Buma, Sijtske Rodenburg-Schuurman en Jan Veenstra. Daarna zijn er nog vele bestuursleden actief geweest voor de stichting.

Eind 2009 zijn Klaas Bronsema, Siemon Luimstra, Jan de Haan, Jan Tjoelker en Hielke Stenekes benaderd door 3 leden van het toenmalig bestuur, Sjouke Brinkman, Liekle Detmar en Paul Niekerk. Deze 5 hebben in begin 2010 zitting genomen in het bestuur. In 2011 is daar Jeanet Kiewiet aan toegevoegd. Dit bestuur heeft ten minste tot doelstelling genomen om ieder jaar een meerdaags dorpsfeest te organiseren. Daarnaast wordt geprobeerd in het voor- of najaar een activiteit te organiseren of te ondersteunen.

Inleiding
Nadat het nieuwe bestuur zitting had genomen in de stichting werd de eerste doelstelling al snel duidelijk. Ten minste jaarlijks organiseren van een meerdaags evenement ter bevordering van de leefbaarheid en saamhorigheid van de inwoners van Gerkesklooster Stroobos. Dit was al een decennia niet meer georganiseerd en de huidige generatie bestuursleden hadden dit als kind voor het laatst meegemaakt. In slechts enkele maanden tijd werd er een dorpsfeest opgezet wat een groot succes was. Destijds werd er op de huidige sportvelden een locatie gevonden voor de tent en de activiteiten. In samenwerking met voetbalvereniging GSVV en korfbalvereniging FriGro was ter plaatse de mogelijkheid om de tent te plaatsen en gebruik te maken van de voorzieningen als elektriciteit, water en verlichting.
Hierna is er ieder jaar een dorpsfeest georganiseerd in het eerste weekend van juli. Ook werden er in het voor en najaar activiteiten georganiseerd zoals een survival, het dorpsontbijt op burendag en de 4 mei herdenking. Dit jaar is ook de 5 jaarlijkse 5 mei viering georganiseerd door SDA.

Leefbaarheid en saamhorigheid
Ieder jaar komen er meer bezoekers naar de feestweek. Ook de deelname bij de activiteiten groeit nog elk jaar. Door het instellen van een “buurtcompetitie” zien we steeds meer buurten die zich inzetten tijdens de feestweek. Zij het door de straten samen te versieren, dan wel tot het vormen van teams voor de spelactiviteiten. Sinds de jaarlijkse feestweek zijn er 2 nieuwe buurtverenigingen opgericht. Wij als bestuur krijgen ook van de buurten te horen dat ze soms al 6 maanden van te voren beginnen met de voorbereidingen van de feestweek. Dit komt de saamhorigheid alleen maar ten goede. Door het organiseren van het dorpsfeest en de activiteiten in het voor en najaar krijgt de leefbaarheid in Gerkesklooster Stroobos een grote impuls.

Projectidee
In 2014 werd door de gemeente Achtkarspelen besloten tot het renoveren van de korfbalvelden. Deze renovatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd in 2015. Door de renovatie kreeg SDA geen vergunning meer om de feesttent te plaatsen op de sportvelden. Hierdoor was SDA genoodzaakt een nieuwe locatie te vinden voor de feesttent en de activiteiten.
In samenspraak met de gemeente Achtkarspelen is besloten tot de aanschaf van het voormalige tennisterrein op de sportvelden. Een uitgelezen mogelijkheid voor SDA in verband met de ruimte, ongeveer 3500m2, en de al aanwezige benodigde nutsvoorzieningen. Vorig jaar heeft SDA proef mogen draaien met toestemming van de gemeente. Hieruit is gebleken dat het terrein uitermate geschikt is als evenemententerrein. Wel zullen er de nodige aanpassingen gemaakt moeten worden. Deze worden verder toegelicht in het plan.

Plan
Om het evenemententerrein duurzaam geschikt te maken voor het organiseren van evenementen moet er nog een en ander aangepakt worden. Door achterstallig onderhoud van het terrein zal er veel snoei en kapwerk moeten worden verricht. Ook zal de oude bestrating en afrastering van het tennisveld verwijderd moeten worden. Een gedeelte van het tennisveld zal afgegraven moeten worden en met nieuw opgebrachte grond opgehoogd moeten worden. Daarnaast moet een deel opnieuw afgevlakt en ingezaaid moeten worden. Er moeten nieuwe elektriciteitsleidingen en waterleidingen aangelegd worden om zodoende vaste aansluitingspunten te creëren op het terrein. Daarnaast zal de electriciteitsvoorziening ook verzwaard moeten worden. Ook zal de riolering verlegd moeten worden. Er zal verlichting aangebracht moeten worden. Uiteindelijk moet het terrein afgebakend worden met een hekwerk. Het grootste gedeelte zal gedaan worden door zelfwerkzaamheden. SDA heeft een grote vaste groep vrijwilligers die al aangegeven hebben te willen helpen met het inrichten van het terrein. Daarnaast zal er een beroep worden gedaan op locale ondernemers die kunnen helpen door middel van diensten, goederen of gelden.

Draagvlak
SDA heeft op moment van schrijven 235 donateurs die ieder jaar SDA ondersteunen met 15 euro. Dit betreft met 345 woningen ongeveer 70 procent van de inwoners. Het aantal donateurs is al jaren groeiende.
Wij hebben de steun van plaatselijk belang Gerkesklooster Stroobos. Zij staan gedeeltelijk financieel garant voor SDA en ondersteunen het plan van een evenemententerrein voor Gerkesklooster Stroobos.
Gerkesklooster Stroobos kent een rijk verenigingsleven. Het gros van de inwoners is lid van een vereniging of ondersteund deze. De grootste verenigingen zijn GSVV en FriGro. Zij ondersteunen de komst van een evenemententerrein en zien ons als toegevoegde waarde op het sportcomplex in Gerkesklooster Stroobos.
Uiteindelijk wordt het evenemententerrein breed gedragen in Gerkesklooster Stroobos.

Borging in de toekomst
Het huidige bestuur heeft uitgesproken dat zij nog minimaal 5 jaar als bestuurslid aanblijven bij SDA. Hierdoor is het gebruik van het evenemententerrein komende 5 jaar in ieder geval geborgd. Daarnaast is er een groep inwoners die aangegeven heeft over 5 jaar het stokje van ons over te willen nemen. Ook zij hebben de wens uitgesproken in ieder geval ieder jaar een meerdaagse feestweek te willen organiseren. Zodoende bestaat er voldoende borging voor in de toekomst.

Financiering
De aankoop van het terrein is gedaan uit onze eigen reserves. Door de inzet van vrijwilligers en eigen werkzaamheden hopen we een groot deel van de kosten van de aanleg te besparen. Daarnaast zijn er diverse fondsen en sponsors aangeschreven voor de realisatie van het project. Daarnaast zijn er enkele lokale ondernemers die de toezegging gedaan hebben te ondersteunen met hun kennis, materiaal en tijd om het evenemententerrein te realiseren. Mocht het niet lukken de begroting geheel rond te krijgen zal het evenemententerrein er alsnog komen. Echter helaas niet op de manier die wij nu voor ogen hebben. Het plan zal dan een meerjarenproject worden waarbij er elke keer een klein stukje aangepakt kan worden.